Software

Trainingen

ICT Diensten

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van FENIT,
gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003
onder nummer 60/2003 van toepassing. Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe.